Bezig met laden..

Jaarrekening 2019 NV Empatec

Lees verder

IV Geconsolideerde balans per 31 december 2019

(vóór voorstel resultaatbestemming)

cijfers x € 1.000
  31-12-2019 31-12-2018     31-12-2019 31-12-2018
ACTIVA       PASSIVA    
Vaste activa       Groepsvermogen          12.399           11.607
Materiële vaste activa            
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 6.381 6.785        
Installaties en machines 1.346 1.334        
Inventarissen en vervoermiddelen 830 1.163        
Vastgoedbeleggingen 732 802        
Totaal materiële vaste activa 9.289 10.085   Totaal Groepsvermogen 12.399 11.607
Financiële vaste activa            
Andere deelnemingen 24 19        
Overige vorderingen 19 14        
Totaal financiële vaste activa 43 33        
Totaal Vaste Activa 9.332 10.118   Totaal groepsvermogen 12.399 11.607
 
Vlottende Activa       Voorzieningen    
        Overige voorzieningen                752                733
Voorraden       Kortlopende schulden    
Grond- en hulpstoffen 585 614   Schulden aan leveranciers 1.104 1.415
Onderhanden werk 110 135   Schulden aan groepsmaatschappijen 7.016 8.351
Gereed product en handelsgoederen 290 250   Belastingen en premies sociale verzekeringen 662 497
Totaal voorraden 985 999   Schulden inzake pensioenen 64 44
        Overlopende passiva 734 532
Vorderingen            
Handelsdebiteuren 3.371 3.194        
Overlopende activa 262 88        
Totaal vorderingen 3.633 3.282        
Liquide middelen 8.780 8.780        
Totaal Vlottende Activa 13.398 13.061   Kortlopende schulden en over-lopende passiva 9.580 10.839
Totaal 22.731 23.179   Totaal 22.731 23.179

 


V Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2019

cijfers x € 1.000
  2019 2018
Netto omzet 21.780 21.714
Kosten grond- en hulpstoffen -3.730 -3.931
Kosten uitbesteed werk -1.540 -2.466
Netto toegevoegde waarde 16.510 15.317
Overige opbrengsten 1.294 990
Bruto bedrijfsresultaat 17.804 16.307
Lonen en salarissen 5.617 4.241
Sociale lasten en pensioenen 1.734 1.324
Overige personeelskosten 698 552
Totaal loonkosten 8.049 6.116
Afschrijvingen op materiële vaste activa 1.090 1.289
Overige bedrijfskosten 7.874 4.915
Som van de bedrijfslasten 17.012 12.319
Netto bedrijfslasten 792 3.990
Doorberekende kosten aan aandeelhouder 0 -3.255
Resultaat 792 735
 
  2019 2018
Resultaat NV Empatec 572 1.002
Resultaat Empaselect BV 220 -267
  792 735

VI Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2019

cijfers x € 1.000
  2019 2018
Kasstroom uit operationele activiteiten    
Netto bedrijfsresultaat 792 735
Aanpassing voor:    
* Afschrijvingen en waardeverminderingen 1.090 1.289
* Mutaties in voorzieningen 20 -840
     
Verandering in het werkkapitaal    
* Mutaties voorraden 13 -273
* Mutaties vorderingen -352 498
* Mutaties schulden op korte termijn -1.257 5.810
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 305 7.219
Ontvangen interest 0 0
  305 7.219
Kasstroom uit investeringsactiviteiten    
Investeringen in materiële activa -393 -891
Investeringen in financiële activa -29 0
Desinvesteringen van materiële activa 99 614
Desinvesteringen van financiële activa 19 8
  -305 -270
Kasstroom uit financieringsactiviteiten    
Uitkering interim dividend 0 0
Aflossing langlopende schulden 0 0
Betaalde interest 0 0
  0 0
Mutatie geldmiddelen 0 6.949
Saldo liquide middelen 1 januari 8.780 1.831
Saldo liquide middelen 31 december 8.780 8.780
Mutatie geldmiddelen 0 6.949

VII Grondslagen voor de financiële verslaglegging (geconsolideerd)

Voor een betere interpretatie van de financiële overzichten worden de grondslagen van de financiële verslaglegging vooraf samengevat.

Algemeen
Het algemeen bestuur van de GR Fryslân-West en de directie en Raad van Commissarissen van de NV Empatec hebben in 2018 expliciet te kennen gegeven dat formeel de bevoegdheid tot het besturen en vertegenwoordigen van de GR Fryslân-West aan het algemeen bestuur van de GR is en het besturen en vertegenwoordigen van de NV Empatec aan de algemeen directeur is van de NV Empatec. Formeel betekent dit dat er vanaf de jaarrekening 2018 een striktere scheiding is aangebracht tussen de activiteiten van de GR Fryslân-West en de NV Empatec. Voor de jaarrekening 2018 is er geen sprake meer van een centrale leiding en economische eenheid wat een vereiste is voor de consolidatie. Dit betekent dat met ingang van de jaarrekening 2018 de GR Fryslân- West niet meer in de jaarrekening van de NV Empatec wordt geconsolideerd.

Activiteiten
De activiteiten van NV Empatec, statutair gevestigd te Sneek en geregistreerd onder KvK-nummer 01095065 en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en re- integratieactiviteiten.

Groepsverhoudingen
Alle aandelen NV Empatec worden gehouden door de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West. NV Empatec te Sneek staat aan het hoofd van een groep
rechtspersonen. Een overzicht van de gegevens vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is onderstaand opgenomen:

Deelnemingen

           
Naam Statutaire vestigingsplaats Adres Activiteiten % Deelneming Geconsolideerd
Empaselect BV Sneek Tingietersstraat 1 Re-integratie 100 ja
Grienskip BV Leeuwarden Fryslânplein 3 Re-integratie 24 Nee

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
N.V. Empatec zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van N.V. Empatec of de moedermaatschappij van N.V. Empatec en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

NV Empatec is namens de GR Fryslân-West aangewezen als de uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet. Primaire doelstelling is het bieden van zinvolle arbeid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tegen aanvaardbare kosten. Om deze kosten voor de GR Fryslân-West zo laag mogelijk te houden is overeengekomen dat er een bijdrage wordt betaald wanneer de financiële draagkracht van NV Empatec dit toelaat. In 2018 is, mede gezien de incidentale baten van €2.612K, op deze wijze een bijdrage (last) verantwoord richting de Gemeenschappelijke Regeling van €3.255K. Tevens is er in 2018 nog een bijdrage betaald van €414K voor de werkzaamheden (bij Wurkjouwer) die zijn verricht door ambtenaren die werkzaam zijn bij de Gemeenschappelijke Regeling. Over 2019 is ervoor gekozen om, mede gezien de onzekerheden die het Coronavirus met zich meebrengt, geen bijdrage te betalen aan de Gemeenschappelijke Regeling.

Leasing

Operationele leasing

Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

GRONDSLAGEN VOOR DE CONSOLIDATIE

In de geconsolideerde jaarrekening van NV Empatec zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van NV Empatec.

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht.

De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en vennootschappen worden geconsolideerd vanaf de overnamedatum. Op die datum worden de activa, voorzieningen en schulden gewaardeerd tegen de reële waarden. De betaalde goodwill wordt geactiveerd en afgeschreven over de economische levensduur. De resultaten van afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie verwerkt tot het tijdstip waarop de groepsband wordt verbroken.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgemaakt op 25 november 2020. Op onderdelen is in deze jaarrekening van deze modellen afgeweken. Er is in die gevallen aangesloten bij een indeling die in de WSW sector gebruikelijk is.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.

De afschrijvingstermijnen bedragen

Terreinvoorzieningen 10 - 20 jaar
Gebouwen 6 - 40 jaar
Installaties 5 - 20 jaar
Machines 5 - 10 jaar
Inventaris 5 - 10 jaar
Vervoermiddelen 5 - 10 jaar
Vastgoedbeleggingen 0 - 15 jaar

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen. Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op netto vermogenswaarde. De overige financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Voorraden
Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of
lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De waardering van de voorraden grond- en hulpstoffen komt tot stand op basis van fifo (first in first out). Het onderhanden werk en de voorraden gereed product worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.
Deze lagere netto opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, en een opslag voor indirecte fabricagekosten. De netto opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

Handelsvorderingen en overige vorderingen
Waardering geschiedt tegen nominale waarde. Voor het risico dat vorderingen niet invorderbaar of gedekt zijn, wordt een voorziening in mindering gebracht op de post.

Liquide middelen
Deze zijn tegen nominale waarde gewaardeerd. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de NV Empatec.

Voorzieningen
Er zijn langlopende voorzieningen getroffen voor:
- personele verplichtingen;
- onderhoud.

Personele verplichtingen
Deze voorziening is gevormd voor:
- overige langlopende personeelsbeloningen.

Voor de voorziening voor langlopende personeelsbeloningen is de richtlijn 271 van toepassing. Deze heeft betrekking op de verantwoording van uitgestelde beloningen waaronder toekomstige tijdsevenredig opgebouwde jubileumuitkeringen. De opgenomen verplichtingen zijn de beste schattingen van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Onderhoud
Dit betreft een voorziening voor de gelijkmatige verdeling van de onderhoudslasten voor groot onderhoud van de gebouwen. Deze voorziening wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Leningen
Deze leningen worden gewaardeerd tegen geamortiserde kostprijs. Het betreft schulden met een looptijd van langer dan een jaar.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR DE WINST-EN- VERLIESREKENING

Omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Kosten grond- en hulpstoffen / uitbesteed werk
De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Voor de berekening van de netto toegevoegde waarde worden de kosten grond- en hulpstoffen/uitbesteed werk in mindering gebracht op de omzet.

Overige opbrengsten
Hieronder zijn verantwoord de incidentele baten en overige inkomsten die niet direct aan een product of dienst zijn toe te rekenen.

Personeelskosten
De loonkosten van het personeel in dienst van Empaselect BV en NV Empatec. NV Empatec heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij NV Empatec. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. NV Empatec betaalt hiervoor premies waarvan 17,43% door de werkgever wordt betaald en 7,47% door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Op 31 december bedroeg de dekkingsgraad 97,8%.

Empaselect BV heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Empaselect BV. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij de verzekeraar Nationale Nederlanden. Empaselect betaalt hiervoor premies voor de werkgever en werknemer, waarbij de inhouding is gebaseerd op de systematiek van het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Nationale Nederlanden garandeert de pensioenen en publiceert geen dekkingsgraden.

Pensioenen
De vennootschap heeft diverse pensioenregelingen. De regelingen worden gefinancierd door afdrachten aan bedrijfstakpensioenfondsen. De pensioenverplichtingen uit zowel de Nederlandse als de buitenlandse regelingen worden gewaardeerd volgens de 'Verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winsten- verliesrekening verantwoord.
Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan.
Deze additionele verplichtingen, waar onder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de vennootschap en worden in de balans opgenomen in een voorziening. Bij eindloonregelingen wordt een verplichting (voorziening) voor (coming) backservice opgenomen indien toekomstige salarisverhogingen op balansdatum reeds zijn toegezegd. Ultimo 2019 waren er voor de groep geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten zijn verantwoord tegen de werkelijk betaalde kosten en omvatten de algemene kosten welke niet direct zijn toe te rekenen aan benoemde activiteiten.

Belastingen
De vennootschap is subjectief vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.

Bijdrage aan de GR Fryslân-West
Dit betreft de bijdrage die de NV Empatec aan de GR betaalt. De bijdrage van de NV aan de GR beperkt zich tot het bedrag dat resteert na de toepassing van de (financiële) criteria vastgesteld door de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders op de resultaten van de NV Empatec.

GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

 


VIII Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2019

ACTIVA
cijfers x € 1.000
Materiële vaste activa Totaal Bedrijfsgebouwen  en -terreinen Installaties en machines Inventarissen en vervoermiddelen Vastgoed-beleggingen
Stand per 1-1-2019
Aanschaffingswaarde 19.657 13.023 2.895 2.019 1.720
Afschrijvingen -9.572 -6.238 -1.561 -856 -918
Boekwaarde 1-1-2019 10.085 6.785 1.334 1.163 802
 
Mutaties in de boekwaarde in 2019
Investeringen 393 - 351 42 -
Desinvesteringen -772 -458 -6 -133 -175
Afschrijving desinvesteringen 673 452 42 89 90
Afschrijvingen -1.173 -398 -375 -331 -69
Mutatie bijzondere waardevermindering 84 - - - 84
Totaal van de mutaties -795 -404 12 -333 -70
 
Stand per 31-12-2019
Aanschaffingswaarde 19.278 12.565 3.240 1.928 1.545
Afschrijvingen -9.989 -6.184 -1.894 -1.098 -813
Boekwaarde
31-12-2019
9.289 6.381 1.346 830 732
 
Financiële vaste activa
  2019 2018
Andere deelnemingen 24 19
Overige vorderingen 19 14
Totaal financiële vaste activa 43 33
 
Specificatie financiële vaste activa 31/12/18 af bij 31/12/19
Andere deelnemingen 19 19 24 24
Overige vorderingen 14 0 5 19
  33 19 29 43
Voorraden
Gereed product en handelsgoederen 2019 2018
Gereed product en handelsgoederen 359 329
Voorziening voor incourantheid en lagere marktwaarde -69 -79
  290 250
 
Vorderingen
Handelsdebiteuren 2019 2018
Debiteuren 3.657 3.501
Voorziening dubieuze debiteuren -286 -307
Totaal handelsdebiteuren 3.371 3.194
     
Overlopende activa    
Vooruitbetaalde bedragen 87 52
Te ontvangen bedragen leveranciers 41 -
Te ontvangen vergoeding LIV 31 -
Te ontvangen afrekening energie 34 -
Te ontvangen inzake koepelvrijstelling 40 -
Te verzenden facturen - 34
Overige overlopende activa 29 2
Totaal overlopende activa 262 88
 
Liquide middelen 2019 2018
BNG Bank 8.759 8.747
Rabobank 19 28
Kas 2 5
  8.780 8.780
PASSIVA

Groepsvermogen
Voor een toelichting op het groepsvermogen verwijzen wij naar de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening.

Voorzieningen 2019 2018
Onderhoud 730 730
Jubileumuitkeringen 22 3
Totaal voorzieningen 752 733
 
Specifieke voorzieningen 31/12/18 onttrekking toevoeging 31/12/19
Onderhoud 730 52 52 730
Jubileumuitkeringen 3 - 19 22
  733 52 71 752
 

Voorziening onderhoud
Dit betreft een voorziening voor de gelijkmatige verdeling van de onderhoudslasten voor groot onderhoud van de gebouwen. Deze voorziening wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening jubileumuitkering
Voor de voorziening voor langlopende personeelsbeloningen is de richtlijn 271 van toepassing. Deze heeft betrekking op de verantwoording van uitgestelde beloningen waaronder toekomstige tijdsevenredig opgebouwde jubileumuitkeringen. De opgenomen verplichtingen zijn de beste schattingen van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Deze verplichtingen hebben een langlopend karakter.

 
Kortlopende schulden 2019 2018
Schulden aan groepsmaatschappijen    
Te verrekenen met GR Fryslân-West 7.016 8.351

De post te verrekenen met GR-Fryslân-West betreft de rekening-courant verhouding tussen de GR en de NV.

Dit bedrag is voor een bedrag van € 7,016 miljoen nog niet daadwerkelijk betaald, maar als schuld aan de GR opgenomen.

   
Belastingen en premies sociale verzekeringen    
Omzetbelasting 251 182
Loonbelasting en premies sociale verzekeringen 411 315
Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen  662 497
     
Overlopende passiva    
Reservering verlofuren 354 292
Reservering vakantiegeld 23 35
Vooruitgefactureerde bedragen 23 -
Nog te ontvangen inkoopfacturen 73 15
Personeelsvereniging 54 25
Te betalen bonussen afnemers - 85
Te betalen afrekening huur - 25
Te betalen accountants- en advieskosten 140 -
Overige overlopende passiva 67 55
Totaal overlopende passiva 734 532
 
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 2019 2018
Lease verplichtingen wagenpark (1 jaar) 491 332
Lease verplichtingen wagenpark (1-5 jaar) 755 262
Huur verplichtingen onroerend goed (1 jaar) 262 203
Huur verplichtingen onroerend goed (1-5 jaar) 352 142
Lease verplichtingen printer (1 jaar) 32 32
Lease verplichtingen printer (1-5 jaar) 84 118
     
Er zijn geen verplichtingen langer dan 5 jaar.

Ten aanzien van Empaselect BV is een aansprakelijkheidsstelling overeenkomstig artikel 2:403 BW afgegeven.

NV Empatec en Empaselect BV zijn opgenomen in een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Beide vennootschappen in de fiscale eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de door de combinatie verschuldigde omzetbelasting.


 

IX Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 2019

cijfers x € 1.000
Netto Toegevoegde Waarde
    2019 2018
Dienstverlening   6.831 6.019
Detacheringen   1.006 317
Metaal   2.298 2.112
Meubel   719 819
Wier   1.276 1.207
Verpakken   1.785 2.085
Staf   -65 35
Pastiel   1.931 1.799
Wurkjouwer   972 997
Totaal Netto Toegevoegde Waarde vóór eliminatie interne omzet   16.755 15.390
Af: Eliminatie interne omzet   -245 -73
Totaal Netto Toegevoegde Waarde   16.510 15.317
 
Specifieke Netto Toegevoegde Waarde
  Omzet Materieel verbruik / uitbesteed werk NTW
Dienstverlening 8.344 1.513 6.831
Detachering 1.082 76 1.006
Metaal 4.209 1.911 2.298
Meubel 1.974 1.255 719
Wier 1.618 342 1.276
Verpakken 1.820 35 1.785
Staf 149 214 -65
Pastiel 2.008 77 1.931
Wurkjouwer 975 3 972
Totaal netto Toegevoegde Waarde vóór eliminatie interne omzet 22.180 5.425 16.755
Af: Eliminatie interne omzet -400 -155 -245
Totaal Netto Toegevoegde Waarde 21.780 5.270 16.510
 
Overige opbrengsten
    2019 2018
Resultaat desinvesteringen   308 309
Overige subsidies   869 543
Huuropbrengsten   117 139
Totaal Overige opbrengsten   1.294 990

Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden pas genomen als met redelijke zekerheid kan worden gesteld dat de NV Empatec de aan de subsidies gekoppelde voorwaarden zal vervullen en de subsidies zullen worden ontvangen.

Andere overheidssubsidies worden systematisch als inkomsten opgenomen over de perioden waarin de gerelateerde kosten die ze beogen te compenseren, worden opgenomen. Overheidssubsidies die worden ontvangen als compensatie voor reeds opgelopen lasten of verliezen of met het oog op het verlenen van onmiddelijke financiële steun zonder toekomstige relateerde kosten, worden opgenomen in winst of verlies in de periode waarin ze invorderbaar zijn.

Loonkosten Empatec/Empaselect
 Loonkosten personeel Empatec   2019 2018
Bruto lonen   3.970 2.747
Sociale lasten   659 448
Pensioenlasten   539 389
Overige personeelskosten   526 278
Totaal Loonkosten personeel   5.694 3.862
Het personeelsbestand is gestegen van 52,47 fte in 2018 naar 85,94 fte in 2019.

Informatie inzake de bezoldiging van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen uit hoofde van de Wet Normering Topinkomens (WNT) is opgenomen in de bijlage bij deze jaarrekening.
 
Loonkosten personeel Empaselect   2019 2018
Bruto lonen   1.065 1.056
Sociale lasten   211 209
Pensioenlasten   183 182
Overige personeelskosten   172 274
Totaal Loonkosten personeel   1.631 1.721
Het personeelsbestand is gedaald van 23,80 fte in 2018 naar 22,81 fte in 2019.
 
Loonkosten Trajecten Empaselect   2019 2018
Bruto lonen   583 437
Sociale lasten   141 95
Totaal Loonkosten Trajecten Empaselect   724 533
Het personeelsbestand is gestegen van 27,37 fte in 2018 naar 37,04 fte in 2019.
 
Totale loonkosten Empatec en Empaselect   8.049 6.116
 
Afschrijvingen
    2019 2018
Afschrijvingen   1.174 1.205
Bijzondere waardevermindering   -84 84
Totaal Afschrijvingen   1.090 1.289
Voor de specifieke van de post 'Afschrijvingen' verwijzen wij naar de toelichting balanspost activa.
 
Overige bedrijfskosten
    2019 2018
Personeelskosten      
Leasekosten   470 602
Bedrijfsgeneeskundige zorg   189 177
Werkkleding   118 162
Vakonderwijs   58 31
Begeleid werken   10 122
Vervoerskosten   19 15
Overige kosten   108 144
Totaal Personeelskosten   972 1.251
 
Huisvestingskosten      
Huur   371 484
Onderhoudskosten   725 779
Energie   866 796
Belastingen en verzekeringen   45 67
Totaal Huisvestingskosten   2.007 2.126
 
Indirecte productiekosten      
Hulpstoffen   123 161
Gereedschappen   146 153
Afval- en milieukosten   110 138
Vrachtkosten   97 106
Reclame- en verkoopkosten   66 95
Overige verzekeringen   168 120
Overige kosten   29 81
Totaal Indirectie productiekosten   739 854
 
Algemene kosten      
Kosten externe dienstverlening en inleen personeel   2.611 1.570
Incidentele bate in verband met vrijval Jubileumvoorziening, Vakantiedagen en -geld GR-medewerkers   0 -2.612
Automatiseringskosten   350 311
Accountants- en advieskosten*   166 77
Contributies en abonnementen   137 99
Kantoorbenodigdheden   128 117
Kantinekosten   272 184
Overige kosten   491 937
Totaal algemene kosten   4.155 683
 
Totaal overige bedrijfskosten   7.874 4.915

* Deze post is inclusief de honoraria van de accountant over 2018 en 2019:
- controle jaarrekening en verantwoordingen 2018: € 66.279 en 2019: € 100.000.
- overige opdrachten € 0.


X Enkelvoudige balans per 31 december 2019 NV Empatec

(vóór voorstel resultaatbestemming)

cijfers x € 1.000
  31-12-2019 31-12-2018     31-12-2019 31-12-2018
ACTIVA       PASSIVA    
Vaste activa       Eigen vermogen    
Materiële vaste activa       Geplaatst aandelenkapitaal 4.500 4.500
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 6.381 6.785   Agioreserve 38 38
Installaties en machines             1.346              1.334   Statutaire reserve 6.980 6.334
Inventarissen en vervoermiddelen                823              1.163   Overige reserve 89 -
Vastgoedbeleggingen                732                 802   Resultaat lopend boekjaar 792 735
Totaal materiële vaste activa             9.282            10.085        
             
Financiële vaste activa            
Deelnemingen             1.037                 817        
Andere deelnemingen                  24                   19        
Overige vorderingen                  14                   14        
Totaal financiële vaste activa             1.075                 849        
Totaal Vaste Activa 10.357 10.934   Totaal Eigen vermogen 12.399 11.607
 
Vlottende activa       Voorzieningen    
Voorraden       Overige voorzieningen 743 733
Grond- en hulpstoffen 585 614        
Onderhanden werk 110 135   Kortlopende schulden    
Gereed product en handelsgoederen 290 250   Schulden aan leveranciers 1.089 1.389
Totaal vooraden 985 999   Schulden aan groepsmaatschappijen 6.392 7.733
Vorderingen       Belastingen en premies sociale verzekeringen 576 400
Handelsdebiteuren 3.336 3.175   Schulden inzake pensioenen 64 44
Vordering op deelnemingen 1.918 2.294   Overlopende passiva 687 452
Overlopende activa 187 87        
Totaal vorderingen 5.441 5.556        
             
Liquide middelen 5.167 4.869        
Totaal Vlottende Activa 11.593 11.424   Kortlopende schulden en over-lopende passiva 8.808 10.018
Totaal 21.950 22.358   Totaal 21.950 22.358

XI Enkelvoudige winst- en verliesrekening 2019 NV Empatec

cijfers x € 1.000
  2019 2018
Netto omzet 19.876 18.890
Grond- en hulpstoffen -3.730 -3.905
Kosten uitbesteed werk -1.540 -2.465
Netto toegevoegde waarde 14.606 12.520
Overige opbrengsten 516 542
Bruto bedrijfsresultaat 15.122 13.062
Lonen en salarissen 3.970 2.747
Sociale lasten en pensioenen 1.198 837
Overige personeelskosten 526 278
Afschrijvingen op materiële activa 1.089 1.289
Overige bedrijfskosten 7.767 3.654
Som van de bedrijfslasten 14.551 8.805
Netto bedrijfsresultaat 572 4.257
Doorberekende kosten aan aandeelhouder 0 -3.255
Financiële baten en lasten 0 0
Resultaat 572 1.002
Resultaat deelneming  220 -267
Totaal 792 735

XII Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2019

ACTIVA
cijfers x € 1.000
Materiële vaste activa Totaal Bedrijfsgebouwen en -terreinen Installaties en machines Inventarissen en vervoermiddelen Vastgoed-beleggingen
Stand per 1-1-2019
Aanschaffingswaarde 19.657 13.023 2.895 2.019 1.720
Afschrijvingen -9.572 -6.238 -1.561 -856 -918
Boekwaarde 1-1-2019 10.085 6.785 1.334 1.163 802
 
Mutaties in de boekwaarde in 2019
Investeringen 386 0 351 35 0
Desinvesteringen -772 -458 -6 -133 -175
Afschrijving desinvesteringen 673 452 42 89 90
Afschrijvingen -1.173 -398 -375 -331 -69
Mutatie bijzondere waardevermindering 84 - - - 84
Totaal van de mutaties -802 -404 12 -340 -70
 
Stand per 31-12-2019
Aanschaffingswaarde 19.271 12.565 3.240 1.921 1.545
Afschrijvingen -9.989 -6.184 -1.894 -1.098 -813
Boekwaarde
31-12-2019
9.282 6.381 1.346 823 732
 
Financiële vaste activa
  2019 2018
Deelneming Empaselect B.V. 1.037 817
Andere deelnemingen 24 19
Overige vorderingen 14 14
Totaal financiële vaste activa 1.075 849
 
Specificatie financiële vaste activa 31/12/18 af bij 31/12/19
Deelneming Empaselect B.V. 817 - 220 1.037
Andere deelneming 19 19 24 24
Overige vorderingen 14 - - 14
  849 19 244 1.075
 
Voorraden
Gereed product en handelsgoederen 2019 2018
Gereed product en handelsgoederen 359 329
Voorziening voor incourantheid en lagere marktwaarde -69 -79
  290 250
 
Vorderingen
Handelsdebiteuren 2019 2018
Handelsdebiteuren 3.622 3.483
Voorziening dubieuze debiteuren -286 -307
  3.336 3.175
     
Vordering op deelnemingen    
Rekening-courant verhouding met Empaselect B.V. 1.918 2.294
     
Overlopende activa    
Vooruitbetaalde bedragen 86 52
Te ontvangen bijdragen leveranciers 41 -
Te ontvangen afrekening energie 34 -
Te ontvangen huurbijdrage 19 -
Nog te verzenden facturen - 35
Overige overlopende activa 8 -
  187 87
 
Liquide middelen 2019 2018
BNG Bank 5.147 4.839
Rabobank 19 28
Kas 1 2
Totaal liquide middelen 5.167 4.869

PASSIVA
Verlooptabel Eigen Vermogen
Eigen Vermogen 1/1/19 af bij 31/12/19
Geplaatst aandelenkapitaal 4.500 - - 4.500
Agioreserve 38 - - 38
Statutaire reserve 6.334 89 735 6.980
Overige reserves - - 89 89
Resultaat lopend boekjaar 735 735 792 792
Totaal Eigen Vermogen 11.607 824 1.616

12.399

 

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit:

1. Geplaatst aandelenkapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van NV Empatec bedraagt € 20.000.000. Het door de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West gestort en geplaatst aandelenkapitaal bedraagt 450.000 aandelen met een nominale waarde van € 1000110 per aandeel. Er is een agioreserve op de gestorte en geplaatste aandelen van € 38.000.

2. Statutaire reserve
De statutaire reserve van NV Empatec, bedraagt maximaal 40% van het balanstotaal verminderd met de nominale waarde van de aandelen. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar artikel 30 lid 3 van de statuten.

3. Overige reserves
Dit zijn de reserves boven de statutaire reserve. 

 
Voorzieningen 2019 2018
Onderhoud 730 730
Jubileumuitkeringen 13 3
Totaal voorzieningen 743 733
 
Specifieke voorzieningen 31/12/18 onttrekking toevoeging 31/12/19
Onderhoud 730 52 52 730
Jubileumuitkeringen 3 - 10 13
  733 52 62 743
 
Kortlopende schulden 2019 2018
Schulden aan groepsmaatschappijen    
Te verrekenen met GR Fryslân-West 6.392 7.733
Totaal schulden aan groepsmaatschappijen 6.392 7.733
     
Belastingen en premies sociale verzekeringen    
Omzetbelasting 254 182
Loonbelasting en premies sociale verzekeringen 322 218
Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 576 400
     
Overlopende passiva    
Reservering verlofuren 320 234
Reservering vakantiegeld 3 14
Vooruitgefactureerde bedragen 23 -
Nog te ontvangen inkoopfacturen 73 15
Personeelsvereniging 54 25
Te betalen bonussen afnemers - 85
Te betalen afrekening huur - 25
Te betalen accountants- en advieskosten 140 -
Overige overlopende passiva 75 55
Totaal overlopende passiva 687 452
 
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 2019 2018
Lease verplichtingen wagenpark (1 jaar) 491 332
Lease verplichtingen wagenpark (1-5 jaar) 755 262
Huur verplichtingen onroerend goed (1 jaar) 243 170
Huur verplichtingen onroerend goed (1-5 jaar) 332 23
Lease verplichtingen printer (1 jaar) 32 32
Lease verplichtingen printer (1-5 jaar) 84 116
     
Er zijn geen verplichtingen langer dan 5 jaar.

 

XIII Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening 2019

cijfers x € 1.000
Netto toegevoegde waarde
    2019 2018
Dienstverlening   6.831 6.019
Detacheringen   1.006 317
Metaal   2.298 2.112
Meubel   719 819
Wier   1.276 1.207
Verpakken   1.785 2.085
Pastiel   15 0
Wurkjouwer   966 0
Staf   -65 35
Netto Toegevoegde Waarde vóór eliminatie interne omzet   14.831 12.594
Af: Eliminatie interne omzet   -225 -74
Totaal Netto toegevoegde waarde   14.606 12.520
 
Specificatie Netto Toegevoegde Waarde
  Omzet Materieel verbruik / uitbesteed werk NTW
Dienstverlening 8.344 1.513 6.831
Detachering 1.082 76 1.006
Metaal 4.209 1.911 2.298
Meubel 1.974 1.255 719
Wier 1.618 342 1.276
Verpakken 1.820 35 1.785
Pastiel 20 5 15
Wurkjouwer 968 2 966
Staf 149 214 -65
Netto Toegevoegde Waarde vóór eliminatie interne omzet 20.184 5.353 14.831
Af: Eliminatie interne omzet -308 -83 -225
Totaal  19.876 5.270 14.606
 
Overige opbrengsten
    2019 2018
Boekwinst desinvesteringen   308 309
Overige subsidies   91 94
Huuropbrengsten   117 139
Totaal Overige opbrengsten   516 542
 
Loonkosten 
 Loonkosten personeel Empatec   2019 2018
Bruto lonen   3.970 2.747
Sociale lasten   659 448
Pensioenlasten   539 389
Overige personeelskosten   526 278
Totaal Loonkosten personeel Empatec   5.694 3.862

Informatie inzake de bezoldiging van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen uit hoofde van de Wet Normering Topinkomens (WNT) is opgenomen in de bijlage bij deze jaarrekening.

 
Afschrijvingen
    2019 2018
Afschrijvingen   1.173 1.205
Bijzondere waardevermindering   -84 84
Totaal Afschrijvingen   1.089 1.289
Voor de specificatie van de post 'Afschrijvingen' verwijzen wij naar de staat van de activa per 31-12-2019.
 
Overige bedrijfskosten
    2019 2018
Personeelskosten overig      
Leasekosten   470 601
Bedrijfsgeneeskundige zorg   189 177
Werkkleding   117 161
Vakonderwijs   58 30
Begeleid werken   10 122
Werkkostenregeling   85 121
Overige kosten   18 20
Totaal Personeelskosten   947 1.232
 
Huisvestingskosten      
Huur   350 477
Onderhoudskosten   732 779
Energie   864 793
Belastingen en verzekeringen   45 67
Totaal huisvestingskosten   1.991 2.118
 
Indirecte productiekosten      
Hulpstoffen   118 156
Gereedschappen   146 152
Afval- en milieukosten   110 137
Vrachtkosten   97 106
Reclame- en verkoopkosten   57 88
Overige verzekeringen   167 119
Overige kosten   30 82
Totaal indirecte productiekosten    725 839
       
Algemene kosten      
Kosten externe dienstverlening en inleen personeel   2.555 1.426
Incidentele bate in verband met vrijval Jubileumvoorziening, Vakantiedagen en -geld GR-medewerkers   0 -2.612
Automatiseringskosten   344 303
Accountants- en advieskosten   166 77
Contributies en abonnementen   136 98
Kantoorbenodigdheden   115 103
Kantinekosten   273 185
Overige kosten   514 442
Totaal algemene kosten   4.103 22
       
Doorberekende kosten deelnemingen   - -556
Kosten aan deelnemingen worden aan de hand van een kostenverdeelstaat doorbelast.
Totaal overige bedrijfskosten   7.767 3.657

Ondertekening van de jaarrekening 2019

Sneek, 25 november 2020

Directie
Harry de Wit

Raad van Commissarissen:

E. van der Sluis
H. Bouma
A. Hiemstra
M. Vorster
D. Plantinga


 

XIV Overige informatie

WNT-verantwoording 2019

NV Empatec valt niet onder de strekking van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT). Gezien de aard van het bedrijf willen wij in de jaarrekening van NV Empatec transparant verantwoording afleggen over de beloning van de commissarissen en bestuurders binnen NV Empatec. In de tabellen hierna is de bezoldiging van de commissarissen en bestuurders van NV Empatec over 2019 en 2018 weergegeven.

Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Bedragen x €1 H.de Wit
Functiegegevens Algemeen directeur
Aanvang functievervulling in 2019 1-1-2019
Einde functievervulling in 2019 31-12-2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0
Dienstbetrekking? Ja
Bezoldiging  
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 155.845

Beloningen betaalbaar op termijn € 20.817
Subtotaal € 176.662
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 194.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag 0
Totaal bezoldiging € 176.662
   
Gegevens 2018  
Functiegegevens Algemeen directeur
Aanvang functievervulling in 2018 01-01-2018
Einde functievervulling in 2018 31-12-2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0
Dienstbetrekking? Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 139.054
Beloningen betaalbaar op termijn € 18.840
Subtotaal € 157.894
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 189.000
Totale bezoldiging € 157.894

1b. Toezichthoudende topfunctionarissen 

Gegevens 2019
Bedragen x €1 E. v/d Sluis           H. Bouma        A. Hiemstra        M. Vorster D. Plantinga
Functie Voorzitter Lid Lid Lid  Lid
Aanvang functie- vervulling in 2019 01-01-2019

01-01-2019

01-01-2019 01-01-2019 01-01-2019
Einde functie- vervulling in 2019 31-12-2019 31-12-2019 31-12-2019 31-12-2019 31-12-2019
Bezoldiging
Totale bezoldiging** € 9.789,04 € 7.500 € 6.000 € 6.000 € 7.500
Individueel toepasselijke bezoldigings- maximum € 29.100 € 19.400 € 19.400 € 19.400 € 19.400
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

 

Gegevens 2018
  G.J. Douma  E. van der Sluis H. Bouma A. Hiemstra M. Vorster F. Veenstra* D. Plantinga
 
Functie Voorzitter Voorzitter Lid Lid Lid  Lid Lid
Aanvang functie- vervulling in 2018 01-01-2018 29-11-2018 29-11-2018 01-01-2018 01-01-2018 01-01-2018 01-01-2018
Einde functie- vervulling in 2018

29-11-2018

31-12-2018 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2018 31-08-2018 31-12-2018
Bezoldiging
Totale bezoldiging** € 249,20 € 38,92 € 681,70 €6.430,48 €6.430,48 €4.181,45* €7.930,48
Individueel toepasselijke bezoldigings- maximum €25.864,52 €2.563,15 €1.708,77 €18.900,00 €18.900,00 €12.582,74 €18.900,00
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

* De bezoldiging van de heer Veenstra wordt uitgekeerd aan de gemeente waarvan hij burgermeester is.

** De verantwoorde bezoldiging van de toezichthouders bevat eveneens een deel van de, al dan niet gebruteerd, premie bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering naar rato van de duur van functievervulling.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.


 

XV Overige gegevens

STATUTAIRE RESULTAATBESTEMMING

In artikel 30 van de statuten van de vennootschap staat het volgende opgenomen betreffende de winstbestemming:

  1. De winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering, met inachtneming van het hierna in dit artikel 2 bepaalde.
  2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of volgens lid 3 moeten worden aangehouden. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. Op aandelen wordt geen winst ten behoeve van de vennootschap uitgekeerd. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering vervalt ten bate van de vennootschap door een tijdsverloop van vijf jaren na de betaalbaarstelling. Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit, is het winstbedrag dat op ieder aandeel wordt uitgekeerd, betaalbaar een maand nadat het is vastgesteld. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of daarvan met medewerking van de vennootschap certificaten zijn uitgegeven.
  3. Het na toepassing van lid 2 resterende gedeelte van de winst wordt gereserveerd, totdat het eigen vermogen van de vennootschap, voorzover dat de nominale waarde van de door anderen dan de vennootschap zelf gehouden aandelen overstijgt, veertig procent (40%) bedraagt van het met de nominale waarde van voorvermelde aandelen verminderde balanstotaal. De volgens de vorige volzin gereserveerde winst geldt als statutair aan te houden reserve, behoudens voor zover de waarde van deze reserve een waarde gelijk aan veertig procent (40%) van het met de nominale waarde van de aldaar bedoelde aandelen verminderde balanstotaal overstijgt.
  4. Van het na toepassing van de vorige leden van dit artikel resterende gedeelte van de winst wordt een zodanig gedeelte gereserveerd als de Raad van Commissarissen geraden acht.
  5. Het na toepassing van de vorige leden van dit artikel resterende gedeelte van de winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering met dien verstande dat reservering zal plaatsvinden indien niet anders wordt besloten.
  6. Indien blijkens de vastgestelde winst en verliesrekening over enig jaar verlies is geleden, hetwelk niet uit een reserve kan worden bestreden of op andere wijze gedelgd wordt, geschiedt in de volgende jaren geen winstuitkering zolang zodanig verlies niet is aangezuiverd.
  7. De Algemene Vergadering kan op voorstel van het Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen besluiten tot winstuitkering aan de houders van gewone aandelen in de vorm van gewone aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.
  8. De vennootschap mag tussentijds uitkeringen doen indien aan het vereiste van lid 2 van dit artikel is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling. Deze heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden. In de vermogensopstelling worden de volgens de wet of de statuten te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT OVER HET BOEKJAAR 2018
Conform het voorstel in de jaarrekening van 2018 is de winst over dat boekjaar toegevoegd aan de statutaire reserve gebracht.

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING
De Directie stelt, met goedkeuring van de Raad van Aandeelhouders, aan de Algemene Vergadering voor om het resultaat van € 792.000 over het boekjaar 2019 ten gunste van de statutaire reserve te brengen.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum geweest die invloed hebben op de jaarrekening 2019.

Datum opstellen jaarrekening: 25 november 2020.
Goedgekeurd door Raad van Commissarissen: 25 november 2020.

 

 

Naar boven
Pagina delen.